BİLİŞİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

ETKİNLİK KATILICIMSI AYDINLATMA METNİ

 

1) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Bilişim Sanayicileri Derneği (“TÜBİSAD”) tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • TÜBİSAD tarafından düzenlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2023 Pazar Verileri Raporu etkinliğine katılımınızın sağlanması amacıyla kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve katılım formunda sağladığınız diğer bilgileriniz,
 • Etkinliğin yönetilmesi ve Etkinlik kapsamındaki çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve katılım formunda sağladığınız diğer bilgileriniz,
 • Etkinlik kapsamında fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması, Etkinlik materyalinin oluşturulması amacıyla görsel/işitsel verileriniz.

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, görsel/işitsel verileriniz, mesleki deneyim ve katılım formunda sağladığınız diğer bilgileriniz,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi amacıyla kimlik, iletişim, görsel/işitsel verileriniz, mesleki deneyim ve katılım formunda sağladığınız diğer bilgileriniz,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması amacıyla kimlik, iletişim, görsel/işitsel verileriniz, mesleki deneyim ve katılım formunda sağladığınız diğer bilgileriniz,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, görsel/işitsel verileriniz, mesleki deneyim ve katılım formunda sağladığınız diğer bilgileriniz.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla kimlik, iletişim, görsel/işitsel verileriniz, mesleki deneyim ve katılım formunda sağladığınız diğer bilgileriniz.

 

Açık rızanızın varlığı halinde;

 • TÜBİSAD tarafından düzenlenen Etkinliğin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması amacıyla TÜBİSAD’a ait basılı veya görsel medya platformlarında yayımlanması amacıyla görsel/işitsel verileriniz.

 

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, meşru menfaatimiz kapsamında hizmet almakta olduğumuz tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

 

Açık rızanızın varlığı halinde ise görsel/işitsel verileriniz, TÜBİSAD tarafından Etkinliğe ait fotoğraf ve video çekimi faaliyetlerinin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması amacıyla kullanılmakta olan platformun hizmet sağlayıcısı yurt dışında mukim [●]’e Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 9. maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

 

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz TÜBİSAD tarafından fiziki ve elektronik ortamda etkinlik kayıt başvuru formu ve fotoğraf veya video kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

5) İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuatta öngörülen yöntemler ile TÜBİSAD’a iletebilirsiniz . Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.